AVIS LEGAL.

Informació general del lloc web de COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U. (COMFORSA) i dels seus continguts.
Aquest Avís Legal estableix les condicions generals que regulen tant l’accés, com la navegació, així com l’ús dels continguts del web titularitat de COMFORSA.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és la Direcció de COMFORSA amb NIF 0A58402165 i té la seva seu al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya) (tel. (34) 972 712 171) comforb@comforsa.com,

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè COMFORSA compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

La gestió de la privacitat és coordinada pel Delegat de Protecció de Dades en base als principis relatius del RGPD 679/2016, respecte al tractament de les dades personals:

 1. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
 2. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
 4. Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).
 5. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
 6. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

Usuaris.

L’accés i/o ús d’aquest portal web li atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions aquí reflectides. Si l’usuari no accepta aquestes condicions, haurà d’abstenir-se de continuar navegant per aquesta web, la qual cosa, òbviament, implica no accedir als continguts ni utilitzar els serveis, qualssevol que aquests siguin, que s’ofereixen a la mateixa.

COMFORSA (COMFORSA) garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, ja que ha implementat les mesures de seguretat necessàries i adequades als riscos associats al tractament. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a tractament.

Les dades personals que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a tractament.

COMFORSA té l’adreça electrònica https://www.comforsa.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de COMFORSA .

La trajectòria de Comforsa ha recollit la llarga tradició de la forja catalana per aliar-la amb la més moderna tecnologia. A Comforsa oferim solucions avançades de forja, tractament tèrmic i mecanitzat i co-enginyeria en peces d’alt requeriment tècnic, seguretat, garantia i precisió.

La qualitat, el servei i el compromís. La qualitat entesa com la satisfacció de les expectatives, especificacions i necessitats dels nostres clients. Aquest és el nostre compromís, mantenir el conjunt de totes les operacions per tal d’oferir una garantia absoluta d’estabilitat en qualitat i servei.

El servei entès com la capacitat de Comforsa de proporcionar respostes i solucions amb rapidesa, eficàcia i competitivitat, posant a disposició dels clients les facilitats i avantatges necessaris per a la seva activitat. És a dir, des del desenvolupament del producte, passant per la producció, l’embalatge i el transport, incorporant una gestió àgil i personalitzada de les comandes, vendes i relació directa amb els clients.

I per últim, el compromís. El compromís amb els clients però també amb els proveïdors, els treballadors i la societat on està immersa Comforsa. Perquè som conscients que per proporcionar les més competitives solucions de forja avançades amb la qualitat i el servei com a valors, hem de comprometre’ns també amb els nostres proveïdors –encarregats de complir amb l’aprovisionament de les matèries primeres d’acord amb les necessitats de qualitat i els terminis establerts; amb tots els treballadors de Comforsa –perquè només sumant podem complir la nostra missió; i amb el nostre entorn, perquè l’activitat de Comforsa genera un important impacte en el teixit econòmic i social en la comarca on s’ubica.

La finalitat del lloc web de COMFORSA consisteix a fer més proper als interessats, clients i, en general, de les persones interessades les nostres activitats i oportunitats.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre productes, certificacions, projectes, publicacions, resultat anual, actualitat i activitats internacionals, en què participa COMFORSA, entre altres qüestions.

El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de COMFORSA es fonamenta en el marc jurídic següent:

 • Reglament RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
 • El RGPD desplaça, en tot el que a ell s’oposi, a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (en endavant, LOPD) i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals cal adaptar els actuals tractaments.
 • Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.
 • la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/).

Xarxes socials

COMFORSA és present a diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook i Twitter. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per COMFORSA

Perfil de Twitter de COMFORSA: @COMFORSA_COM

El canal de Twitter de COMFORSA té una fi estrictament informatiu i divulgatiu. No constitueix un canal vàlid per a la presentació de denúncies, reclamacions, consultes, productes o serveis, que han de ser plantejades a través del Formulari de contacte o utilitzant el telèfon i e-mail indicats.
Les respostes ofertes a través del canal de Twitter de COMFORSA seran de caràcter orientatiu.

COMFORSA es reserva el dret a no respondre individualment als missatges o comentaris rebuts a través d’aquesta via.

Els continguts gràfics compartits en el perfil són titularitat de COMFORSA i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Com a part de les publicacions es poden incloure enllaços a pàgines webs de tercers que es considerin d’interès. COMFORSA no assumeix la responsabilitat del seu contingut.

COMFORSA segueix a altres perfils de Twitter, sense que aquest fet impliqui vinculació de cap tipus amb ells.

COMFORSA podrà modificar o eliminar en qualsevol moment i sense avís previ els tweets emesos al canal.

L’ús de Twitter per part de COMFORSA com a canal informatiu no implica l’aprovació de la Política de Privacitat de Twitter.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de COMFORSA , que s’inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

1.Protecció de dades de caràcter personal
(Consulteu més avall – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL).

2.Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://www.comforsa.com són de titularitat exclusiva de COMFORSA o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a COMFORSA . Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

COMFORSA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l’apartat anterior d’aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits COMFORSA pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a:

COMFORSA
carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya)
comforb@comforsa.com

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a COMFORSA per mitjà de
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de COMFORSA mitjançant in line linking.
 • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a COMFORSA conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web de COMFORSA.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de COMFORSA, sense el coneixement i l’autorització corresponent d’aquesta.
 • L’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de COMFORSA en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la COMFORSA i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen en aquest web poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

COMFORSA es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació, amb relació a la comissió d’infraccions per part dels usuaris, de les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de COMFORSA, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Si qualsevol persona física o jurídica considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a COMFORSA indicant el seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o l’acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.

Dades de navegació (Consulteu més avall – COOKIES).

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de COMFORSA .

COMFORSA no utilitza galetes (cookies) enllaç o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc.

COMFORSA no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a COMFORSA.

Responsabilitat amb relació als continguts

COMFORSA treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

COMFORSA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l’objectiu d’acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

COMFORSA no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de COMFORSA . Tot i això, d’acord amb el que disposa COMFORSA sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Hipervincles des del web a d’altres webs

Aquest web ha inclòs enllaços a pàgines web de tercers (“links”), la major part d’altres entitats relacionades. COMFORSA revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços inclosos en aquest web.

Tot i que COMFORSA pugui realitzar revisions periòdiques, no es fa responsable de les modificacions posteriors que terceres parts efectuïn en aquests enllaços.

S’avisarà a través de missatges sobre els esmentats enllaços, si accedint a ells s’abandona o es roman en el web.

Hipervincles des de webs de tercers al web COMFORSA

Els usuaris que es proposin establir hipervincles entre el seu portal web i el portal de COMFORSA han de tenir en compte el següent:

 • L’establiment de hipervincles no implica en cap cas l’existència de relacions entre COMFORSA i el propietari de la pàgina web en el que s’estableixin, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part de COMFORSA dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s’insinuarà que COMFORSA han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s’ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s’estableixin.
 • COMFORSA no es responsabilitza, ni garanteix la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment de hipervincles pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l’accés a la web de hipervincles.
 • El web en què s’estableixi hipervincles no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius pertanyents a COMFORSA, llevat d’aquells signes que formin part de hipervincles.
 • El web en què s’estableixi hipervincles no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U. (COMFORSA) vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho, perquè ho esmeni i doni resposta a la vostra petició. a COMFORSA, carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya) (tel. (34) 972 712 171) comforb@comforsa.com.

Les dades personals que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a tractament.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments efectuats és la Direcció de COMFORSA amb NIF 0A58402165 i té la seva seu al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya) (tel. (34) 972 712 171) comforb@comforsa.com.

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè COMFORSA compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Llista de les activitats de tractament de COMFORSA

COMFORSA aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per la normativa de seguretat de la informació ISO27001-2 i l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

RD 3/2010, de 8 de gener, que regula l’ENS en l’àmbit de l’Administració Electrònica [PDF]

En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, aquests tractaments (que per motius organitzatius i de compatibilitat estan vinculats als actuals fitxers) es detallen a la taula: de Registre de les activitats de tractament amb la següent estructura d’informació:

Nom del tractament Direcció responsable
Finalitat del tractament
Cessions de Dades (a més de a jutges i tribunals
Persones afectades pel tractament
Norma o base legal habilitant
Transferència internacional de dades
Tipologia de dades personals

 

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

La informació sobre protecció de dades continguda als formularis consta de dues capes: una primera capa es troba al mateix formulari i la segona a la web.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta circumstància, COMFORSA deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

Obligacions i drets

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si estem tractant dades personals que les concernent o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

1.Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals i amb quina base legal

Per interès legítim:

 1. Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions d’error i queixes.
 2. Processar sol·licituds de llocs de treball i CVs.
 3. Garantir la vostra seguretat en l’accés a les nostres dependències.
 4. Millorar els serveis que us oferim.
 5. A partir del vostre consentiment: Facilitar-vos l’ús personalitzat de les nostres aplicacions web i serveis, sempre que us hagueu registrat amb aquesta finalitat.
 6. Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.

Per relació contractual:

 1. Gestionar els procediments de contractació i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.

Per motius legals:

 1. Atendre les vostres sol·licituds d’informació pública.
 2. Gestionar els procediments de contractació i complir les obligacions derivades dels contractes que hagueu celebrat amb nosaltres.
 3. Exercir les competències del COMFORSA, segons la normativa vigent .

2.Com recollim les vostres dades personals i quines són

2.1.Informació que ens faciliteu mitjançant correu electrònic, telèfon, xarxes socials i altres canals de comunicació

2.2.Informació que ens faciliteu mitjançant formularis web.

Alguns dels formularis web a través dels quals recollim les vostres dades personals són:

 1. Bústies de contacte.
 2. Inscripció a esdeveniments organitzats per COMFORSA.
 3. Sol·licitud d’informació pública (transparència).
 4. Registre d’usuaris, per a la descàrrega d’informació i/o l’ús de certs serveis.

En aquests casos, en el moment de la recollida s’indica la informació bàsica sobre protecció de dades, especialment la seva finalitat.

En general, les dades personals que ens faciliteu mitjançant aquests formularis són:

 • Adreça de correu electrònic.
 • Nom i cognoms.
 • País.
 • Adreça postal.
 • Nom d’empresa.

2.3.La informació que recollim és la que ens proporcioneu de forma proactiva i voluntària, i només la utilitzem per gestionar les vostres consultes, peticions de producte i serveis, suggeriments, queixes, etc. Part d’aquestes dades poden residir en servidors de terceres parts (Twitter, Facebook, etc.).

2.4.Informació que recollim de les vostres visites als nostres webs

Pel simple fet de navegar pels nostres webs, recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes.

Aquesta informació la utilitzem per millorar l’accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment.

Aquesta informació l’obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els log que es desen en els nostres servidors web.

2.5.Informació que recollim quan us autentiqueu

Alguns dels nostres serveis i aplicacions web permeten un ús personalitzat. A aquest efecte, és necessari que us identifiqueu amb un usuari i una contrasenya, dades que es poden desar en format de galeta en el vostre navegador per tal que pugueu gaudir d’aquesta personalització i/o per tal que no hagueu d’autenticar-vos en cada accés.

2.6.Dades de menors

Si bé els continguts dels nostres webs i aplicacions poden ser utilitzats per menors d’edat, en cap cas requerim les seves dades personals.

Si sou menors d’edat, si us plau no intenteu registrar-vos com a usuari dels nostres webs o aplicacions. Si descobrim que hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació al més aviat possible.

3.Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Només emmagatzemem la vostra informació personal en la mesura que la necessitem, a fi de poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida, i segons la base jurídica del seu tractament, de conformitat amb la llei aplicable.

Conservarem la vostra informació personal mentre estigueu registrats com a usuaris dels nostres serveis, mentre existeixi una relació contractual i/o comercial, o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les vostres dades (per a més informació, vegeu l’apartat – Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir). En aquests casos, conservarem la informació degudament bloquejada, sense fer-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o la defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament de les vostres dades, que hagi de ser atesa i per a la qual sigui necessari recuperar-la.

També podem conservar les vostres dades personals durant un temps addicional raonable per facilitar la resposta a consultes, sol·licituds o queixes que pugueu adreçar-nos posteriorment.

Per determinar els períodes de conservació de dades personals, tenim en compte:

 • la quantitat de dades,
 • la naturalesa de les dades,
 • la sensibilitat de les dades,
 • el risc potencial de danys per un ús no autoritzat o per revelació de les vostres dades,
 • les finalitats per a les quals tractem les vostres dades i si podem aconseguir aquestes finalitats mitjançant altres mecanismes, i
 • els requisits legals aplicables.

En algunes ocasions, fem anònimes les vostres dades personals (per tal que no es puguin associar amb vosaltres) per a finalitats estadístiques. En aquests casos, emmagatzemem aquesta informació (anònima) de forma indefinida, sense notificar-vos-ho.

4.A qui podem comunicar les vostres dades

La major part de les dades que recollim resideixen en servidors nostres, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

També hi ha empreses que ens presten altres tipus de serveis, per exemple, de l’entorn dels serveis a les persones. Aquestes terceres parts només tenen accés a la informació personal que necessiten per dur a terme els seus serveis. Se’ls exigeix que mantinguin la confidencialitat respecte de les vostres dades i no poden utilitzar-les de cap altra forma que no sigui la que hem sol·licitat.

En tots els casos, assumim la responsabilitat per la informació personal que ens faciliteu i sol·licitem a aquelles empreses amb què compartim les vostres dades que apliquin el mateix grau de protecció que nosaltres.

Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit prèviament.

5.Com protegim les vostres dades

Sempre que estiguin sota el nostre control, farem tot el possible per assegurar que les vostres dades personals es tractin d’una forma que garanteixi la seguretat necessària per evitar-ne un ús no autoritzat o il·legal, la seva pèrdua accidental, destrucció o dany.

Amb aquesta finalitat, utilitzem mesures tècniques i organitzatives adequades que, alhora, són revisades periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la forma com les vostres dades personals són tractades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres treballadors estiguin degudament capacitats per protegir la vostra informació personal.

Hem establert procediments per gestionar qualsevol incidència sospitosa relacionada amb dades personals que pogués esdevenir-se, la qual us seria notificada, així com qualsevol regulació aplicable a la incidència que legalment estiguem obligats a complir.

6.Quins són els vostres drets de protecció de dades i com es poden exercir

Dret d’accés

L’interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves (incloses imatges o gravacions de veu) i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.

Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L’interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’RGPD incorpora el dret a l’oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l’oblit”), quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
 • El compliment d’una obligació legal.
 • L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Dret d’oposició

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD 15/1999.

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:
 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d’una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d’interès públic importants, de la Unió o de l’estat membre corresponent.

 

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd@comforsa.com, i amb un escrit al carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya), o bé trucant al telèfon (34) 972 712 171.

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades

COMFORSA no pren decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament, tret que la decisió:

 • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i un responsable de tractament.
 • Es basi en el consentiment explícit de l’interessat.
 • Estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’estat membre corresponent.

Com puc exercir aquests drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de dades dpd@comforsa.com i l’adreça de COMFORSA (carrer Gombrèn, 51, 17530 Campdevànol (Espanya)).

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb seu al C/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, Tel. 93 552 78 00. Fax 93 552 78 30 apdcat@gencat.cat www.apdcat.cat, o exercir accions judicials.

Contacte

Si teniu qualsevol tipus de consulta o comentari, o si desitgeu fer-nos algun suggeriment sobre com utilitzem les dades personals, podeu enviar un correu electrònic a dpd@comforsa.com i també mitjançant Formulari de contacte.

Reclamacions

Teniu dret a presentar una reclamació al Delegat de Protecció de Dades de l’ICGC, a través de l’adreça dpd@comforsa.com

Si, un cop fet això, no veieu resolta la reclamació, podeu interposar-la davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia.

Recomanacions

No faciliteu a ningú ni el vostre usuari ni la vostra contrasenya.

No apunteu el vostre usuari ni la vostra contrasenya en llocs de fàcil accés, com l’ordinador o l’agenda.

Desconnecteu sempre la sessió del navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema el vostre usuari o la vostra contrasenya.

Legislació i jurisdicció

Aquests Website es regirà per allò disposat per la legislació espanyola i catalana que sigui aplicable.

En defecte, els conflictes, controvèrsies i reclamacions es dirimiran de conformitat amb la legislació vigent, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Ripoll.