Responsabilitat Social Corporativa

Comforsa es compromet plenament a potenciar la seva comunitat i preservar el medi ambient

La Responsabilitat social corporativa (RSC) és un model innovador de gestió de Comforsa que consisteix en la integració voluntària de criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, per al desenvolupament de la seva activitat més enllà del que estableix la legislació vigent.

Formació i Integració social

Un dels objectius principals de la política de responsabilitat corporativa de Comforsa és l’extensió dels principis i les pràctiques responsables en el si de la societat, per tal d’avançar conjuntament cap al progrés en matèria social i mediambiental. Comforsa, extremadament alineada amb la filosofia de la Formació Dual (Centre de Formació i Empresa) col·labora en matèria educativa amb centres de Formació Professional de la comarca amb l’objectiu d’ajudar a la inserció en el món laboral dels estudiants i futurs tècnics i operaris qualificats de la nostra indústria.

Igualtat i Codi Ètic

Comforsa disposa d’un Codi de Conducta, d’un Pla d’Igualtat i un Pla d’assetjament que resumeixen les diverses polítiques i pràctiques que estan vigents en la companyia relacionades amb el comportament de les persones i de l’empresa. Així s’estableixen les normes de comportament responsable i l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

Bústia Ètica

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, per la qual s’ exigeix que totes les entitats del sector públic han de disposar d’un Sistema Intern d’ Informació.

Per formular consultes de caràcter ètic i per comunicar fets, conductes o actes contraris al Codi Ètic o a la Llei, premi el següent enllaç: https://comforsa.woffu.com/v2/complaints/new

Aquest sistema es un canal segur, que garanteix la confidencialitat i l’anonimat de les comunicacions i està a disposició de tots el membres de COMFORSA, proveïdors, col·laboradores o patrocinadors. El seu objectiu principal és l’ investigació de tota actuació irregular i millorar la integritat dels serveis que presta COMFORSA”.

Responsabilitat Ambiental

Comforsa està compromesa amb el respecte a l’entorn natural, un compromís que es concreta en el consum d’energia elèctrica procedent en la seva totalitat de fonts renovables i en un sistema de gestió mediambiental integrat en la seva activitat de producció. Es fomenta un consum responsable de recursos (materials, energia i aigua) per tal de preservar el nostre entorn natural com a font de biodiversitat, de benestar i de riquesa social i econòmica de la comarca del Ripollès.

Entorn

Comforsa disposa de quatre centres productius, tots ells al Ripollès, una comarca molt vinculada tradicionalment a l’activitat de la forja, i té un important impacte en el teixit econòmic i social del territori. L’empresa, situada concretament a les localitats de Campdevànol i Ripoll, té una relació molt estreta amb el seu entorn desenvolupant un model empresarial de proximitat tant amb proveïdors com amb col·laboradors.

Et pot interessar