• Per primera vegada en els darrers 4 anys, Comforsa culmina l’any 2019 amb resultats positius.

  • Els bons resultats són conseqüència dels canvis en la gestió de l’empresa que l’equip directiu actual, liderat per Reca Vidiella, ha estat implementant des del seu nomenament a principis del 2018.

  • Durant el 2019 també s’ha reduït l’endeutament de la companyia en 7,9 milions d’euros, que representa una substancial reducció en tan sols dos anys.

Comforsa acaba l’exercici 2019 amb una important millora dels resultats operatius, tornant als beneficis després de 3 anys de pèrdues. Aquest resultat ha estat possible gràcies als canvis en la gestió de l’empresa implementats per l’equip directiu actual.

Des de la seva arribada a l’empresa el gener del 2018, el director general Reca Vidiella, juntament amb la resta de l’equip directiu, han treballat intensament per a fer l’empresa més competitiva, àgil i eficient, tot implementant important canvis en la gestió de compres, la millora dels marges comercials, la reducció de les despeses accessòries i, sobretot, fent més eficient el procés productiu. Amb aquestes actuacions, la direcció ja va aconseguir reduir dràsticament les pèrdues durant el 2018, el primer any de la nova gestió, i revertir la tendència negativa dels anys anteriors.

El 2019, la completa integració dels nous processos interns ha permès, no només obtenir resultats positius, sinó que ho ha fet en un context econòmic de desacceleració dels mercats europeu i americà. La baixada de la demanda, que ha afectat de manera generalitzada a tot el sector, també s’ha fet notar en la xifra de negocis de la companyia, que s’ha situat en els 60,7 milions d’euros, 14 milions inferior que en el 2018. L’any 2016, quan Comforsa va assolir una xifra de negocis gairebé idèntica, l’empresa va acabar l’any amb 3,7 milions d’euros de pèrdues. El fet que el resultat del 2019 hagi estat de signe contrari i molt millor que el del 2016 evidencia el nivell de competitivitat i flexibilitat assolit per l’empresa, que ha aconseguit optimitzar els processos interns i ara és molt més capaç d’absorbir possibles fluctuacions dels mercats.

El resultat operatiu de la companyia, abans de les provisions per apunts provinents dels exercicis 2015 al 2017, ha estat de 950.000 euros. Un cop descomptades les provisions, el benefici abans d’impostos (BAI) d’aquest 2019 s’ha situat en 267.000 euros. El marge de contribució s’ha mantingut igual que en el 2018 en valors absoluts, nogensmenys, degut a la baixada en facturació, en valors percentuals significa un augment molt important. Al mateix temps, el fons de maniobra ha augmentat en 3,5 milions d’euros respecte la xifra del 2018. Comforsa també ha aconseguit reduir l’endeutament en 7,9 milions d’euros, fet que redueix significativament la càrrega financera de l’empresa en els anys futurs i contribueix a la millora de la competitivitat i la posició global de la companyia dins del seu sector.

L’empresa ha seguit el seu pla estratègic d’inversions de 2,4 milions d’euros durant l’exercici 2019. Entre les inversions destaquen 1,2 milions d’euros que s’han invertit en nova maquinària com torns, centres de mecanitzat i un escàner d’inspecció de qualitat. També s’han destinat 600.000 euros en millores en els edificis i les instal·lacions. En actuacions per a la conservació del Medi Ambient s’han destinat 140.000 euros i 300.000 euros més s’han invertit en millores de Seguretat i Salut Laboral, que inclouen la substitució de 1.500 m2 de fibrociment en una de les plantes de producció. La resta s’ha invertit en utillatges i aplicacions informàtiques.

Durant l’any 2020 Comforsa continuarà treballant per a millorar la seva productivitat i seguir mantenint els bons resultats. Segons paraules del propi Reca Vidiella: ”Comforsa seguirà amb la nostra estratègia industrial, que persegueix una gestió molt acurada del procés d’industrialització. Tanmateix seguirem fent més eficient la gestió i el control de les despeses industrials i una racionalització de les inversions per tal d’incrementar la capacitat productiva, la competitivitat i l’excel·lència de tots els nostres productes, sempre aprofitant i potenciant el talent humà existent. Estem molt satisfets dels resultats positius aconseguits fruit del treball i l’esforç de tot l’equip humà que fa que aquesta empresa estigui recuperant la posició i els resultats que li corresponen.”

Milions d’euros

2018

2019

Delta

2018 – 2019

% 2019

Xifra de negocis

74,7

60,7

– 18,7 %

Marge de contribució

13,7

13,7

0 %

EBITDA

3,9

5,3

+ 35,9 %

9,1

Cashflow

2,6

4,5

+ 73,1 %

7,7

EBIT

– 0,3

1,1

+ 467 %

1,9

 

Benefici operatiu abans de provisions

950 K€

Benefici Abans d’Impostos (BAI) després de provisions

270 K€